logo_1.exe病毒专杀工具和免疫补丁(批处理)

  • A+
所属分类:[实用软件]

昨天帮邻居小平家电脑杀毒。打开电脑随便看了下,感觉反应速度很慢,尤其是IE,不是一般地慢。打开任务管理器就看到logo_1.exe进程,又是它!前些天在学校帮小芳姐电脑杀毒时也是这个病毒,记得当时她电脑除了C盘以外其它盘都无法双击打开,现在小平的电脑也不例外。不过这个不难,我在DOS下删除autorun.inf和对应的病毒文件,过了会它又在根目录下自动生成。我写了几句简单的批处理,就轻松将其彻底删除而无法再自动拷贝进来。logo1这个病毒我不是很熟悉,不过我结束它的进程后,在C盘找到它的主文件,轻松删除之。我检查了它的启动项和服务,才发现已经被搞得乱七八糟,我一一将它们删除或修复。后来我才知道她的电脑上中了logo1、灰鸽子和落雪三种病毒,都是非常常见的。电脑情况是好多了,不过这个病毒这么频繁,我得去网上找下资料学习一下。
         被我Down了个logo_1.exe病毒专杀工具和免疫补丁,打开一看,居然是两个批处理和一个注册表文件。
打开KillLogo1.bat,内容如下:


::以上为结束病毒进程. 


原来这么简单的一个批处理就可以称为专杀工具了,只不过就收集了几个常见的logo1病毒的文件名而已。不过logo1本来就是蠕虫病毒,特点应该是大范围传播,而不是顽固型的。
这样的一来,我想写个免疫补丁也就不难了。打开Logo1免疫补丁.bat,内容如下:

echo > %windir%\Logo1_.exe
echo > %windir%\rundl132.exe
echo > %windir%\0Sy.exe
echo > %windir%\vDll.dll
echo > %windir%\1Sy.exe
echo > %windir%\2Sy.exe
echo > %windir%\rundll32.exe
echo > %windir%\3Sy.exe
echo > %windir%\5Sy.exe
echo > %windir%\1.com
echo > %windir%\exerouter.exe
echo > %windir%\EXP10RER.com
echo > %windir%\finders.com
echo > %windir%\Shell.sys
echo > %windir%\kill.exe
echo > %windir%\sws.dll
echo > %windir%\sws32.dll
echo > %windir%\uninstall\rundl132.exe
echo > %windir%\SVCHOST.exe
echo > %windir%\WINLOGON.exe
echo > %windir%\RUNDLL32.EXE
echo > C:\"Program Files"\svchost.exe
echo > C:\"Program Files"\"Internet Explorer"\svchost.exe
echo > %windir%\Download\svchost.exe
echo > %windir%\system32\wldll.dll

attrib %windir%\Logo1_.exe +s +r +h
attrib %windir%\rundl132.exe +s +r +h
attrib %windir%\0Sy.exe +s +r +h
attrib %windir%\vDll.dll +s +r +h
attrib %windir%\1Sy.exe +s +r +h
attrib %windir%\2Sy.exe +s +r +h
attrib %windir%\rundll32.exe +s +r +h
attrib %windir%\3Sy.exe +s +r +h
attrib %windir%\5Sy.exe +s +r +h
attrib %windir%\1.com +s +r +h
attrib %windir%\exerouter.exe +s +r +h
attrib %windir%\EXP10RER.com +s +r +h
attrib %windir%\finders.com +s +r +h
attrib %windir%\Shell.sys +s +r +h
attrib %windir%\kill.exe +s +r +h
attrib %windir%\sws.dll +s +r +h
attrib %windir%\sws32.dll +s +r +h
attrib %windir%\uninstall\rundl132.exe +s +r +h
attrib %windir%\SVCHOST.exe +s +r +h
attrib %windir%\WINLOGON.exe +s +r +h
attrib %windir%\RUNDLL32.EXE +s +r +h
attrib C:\"Program Files"\svchost.exe +s +r +h
attrib C:\"Program Files"\"Internet Explorer"\svchost.exe +s +r +h
attrib %windir%\Download\svchost.exe +s +r +h
attrib %windir%\system32\wldll.dll +s +r +h

相关文件下载:

下载文件

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin
广告也精彩
avatar
广告也精彩

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: